OSOBITNÉ PODMIENKY, SLOVENSKO 21. SEPTEMBRA 2016

Tieto Osobitné podmienky a Všeobecné podmienky (ďalej spoločne len „Všeobecné a osobitné podmienky“), ako aj zásady ochrany autorských práv a zásady ochrany osobných údajov platia pre všetky dohody medzi nami ako poskytovateľom (ďalej len „poskytovateľ“, „my“, „nám“, „nás“ alebo „náš/-a/-e“ – pozri naše údaje ďalej) a vami ako kupujúcim služieb, ktoré poskytujeme. „Služby“ sa týkajú dodávania mobilného obsahu, t. j. obsahu určeného na použitie v mobilných telefónoch (napr. aplikácie, pozadia, hry, zábavné zvuky a reálne tóny) prostredníctvom služby krátkych správ (ďalej len „SMS“), prostredníctvom (mobilného) internetu, tejto webovej lokality alebo wapovej lokality (ďalej len „lokality“) alebo prostredníctvom akejkoľvek inej metódy doručenia mobilného obsahu, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

Všeobecné a osobitné podmienky, zásady ochrany autorských práv a zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj na používanie lokalít.

POUŽÍVANIE LOKALÍT, ZAREGISTROVANIE SA DO JEDNEJ ZO SLUŽIEB ALEBO POTVRDENIE MOBILNÉHO OBSAHU ALEBO JEDNEJ ZO SLUŽIEB PREDSTAVUJE PRIJATIE VŠEOBECNÝCH A OSOBITNÝCH PODMIENOK, AKO AJ ZÁSAD OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV A ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A BERIETE NA VEDOMIE A POTVRDZUJETE, ŽE STE SI ICH PREČÍTALI A ZAVÄZUJETE SA ICH DODRŽIAVAŤ.

Na určitý mobilný obsah a služby sa môžu okrem Všeobecných a osobitných podmienok uplatňovať ďalšie podmienky, ako napr. podmienky hry, pravidlá a usmernenia pre riešenie sporov, ktoré budú vopred dostupné (ďalej len „Ďalšie podmienky“). ZAREGISTROVANIE SA DO JEDNEJ ZO SLUŽIEB ALEBO POTVRDENIE MOBILNÉHO OBSAHU ALEBO JEDNEJ ZO SLUŽIEB PREDSTAVUJE PRIJATIE AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH PODMIENOK A BERIETE NA VEDOMIE A POTVRDZUJETE, ŽE STE SI ICH PREČÍTALI A ZAVÄZUJETE SA ICH DODRŽIAVAŤ.

Ak medzi Všeobecnými a osobitnými podmienkami a Ďalšími podmienkami nastane rozpor, prednosť majú Ďalšie podmienky.
Poskytovateľ má právo kedykoľvek pozmeniť alebo doplniť Všeobecné a osobitné podmienky. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať tieto stránky.

1. KRAJINA

Služby sú poskytované na Slovensku.

2. POSKYTOVATEĽ

Služby vám poskytuje:

Zumodi je obchodný názov spoločnosti iDNA B.V.
Stadhouderskade 85
1073 AT Amsterdam
Číslo v obchodnom registri: 34377401
IČ DPH: NL8219.00.122.B01


Tel.: 0313215999

3. SLUŽBY

Zumodi ponúka digitálny obsah, ako napríklad tapety a emotikony, ktorý skvele dopĺňa obľúbené aplikácie na posielanie správ ako WhatsApp, Skype a ďalšie.

4. PRÍSTUP K SLUŽBE, DOSTUPNOSŤ A VEK

Používatelia služieb musia byť zákonnými občanmi Slovenskej republiky, ktorí 1) dosiahli vek 18 rokov alebo majú súhlas (jedného z) rodičov alebo majiteľa účtu zaregistrovať sa do služby a používať ju v ich mene a 2) súhlasia v mene tohto rodiča alebo majiteľa účtu a seba, že sa zaväzujú dodržiavať tieto Všeobecné a osobitné podmienky. Keď sa zaregistrujete do služieb alebo ich používate, beriete na vedomie a potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte so Všeobecnými a osobitnými podmienkami a budete dodržiavať podmienky, ktoré platia vo vašej situácii, ako bolo špecifikované vyššie.

5. POPLATKY

Príslušné poplatky vám budú oznámené prostredníctvom služieb alebo lokalít.

Príslušné poplatky sú:

Cena tejto služby je 6 EUR za týždeň s DPH, až kým nezrušíte predplatné (3 EUR za SMS, 2 SMS za týždeň)

Poplatky za služby budú účtované prostredníctvom faktúry za telefón vášho poskytovateľa mobilnej siete, ak máte predplatený paušál alebo odpočítaním z vášho kreditu, ak nemáte paušál. Môžu sa uplatniť samostatné poplatky poskytovateľa mobilnej siete za SMS/WAP/GPRS/UMTS alebo sťahovanie dát.

6. KRÁTKE KÓDY, KĽÚČOVÉ SLOVÁ A URL ADRESY LOKALÍT

V prípade potreby vám prostredníctvom služieb a lokalít budú oznámené krátke kódy, kľúčové slová a URL adresy, ktoré používame v našich službách a na lokalitách.

7. KONTAKTY PRE ZRUŠENIE A UKONČENIE, ZÁKAZNÍCKY SERVIS A AUTORSKÉ PRÁVA

Informácie vám poskytujeme na lokalitách alebo prostredníctvom služieb. Ak chcete zrušiť používanie našich služieb, môžete tak urobiť týmito spôsobmi: nepošlete SMS v tvare ANO STOP na číslo 6672.

Ak požadujete viac informácií alebo máte osobitné otázky, môžete poslať e-mail nášmu zákazníckemu servisu info.sk@zumodi.com. Môžete tiež zavolať na naše servisné číslo 0313215999.